Baş səhifə  |   Qeydiyyat  |   Xəbərlər  |     |   Əlaqə   |  
İstifadəçinin adı:
Şifrə:
Şifrəni unutmusunuz?

Fənlərin kataloqu  

Fənlərin kataloqu fənlər üzrə təklif olunmuş təlim materialının siyahısından və onların qısa təsvirindən ibarətdir. Hər bir fənn üzrə kataloq həmin fənnin bölmələrini, bölməyə aid kursları və hər bir fənnə, bölməyə, kursa aid müxtəlif səviyyəli testlər toplusunu əhatə edir. Kursların detallarına baxmaq, onlara yazılmaq və ‘‘Dərs cədvəlinə‘‘ əlavə etmək üçün kursun adını göstərən istinad düyməsinə basmaq lazımdır.‘‘Hamısını açmaq‘‘ düyməsini basmaqla bütün kataloqlar açılır.

Fənlər üzrə kurslar

  
Hamısını açmaq |Hamısını bağlamaq

Siniflər və bölmələr üzrə kurslar toplusu

V sinif Riyaziyyat [Dərs toplusun al]

Natural ədədlər 1.Natural ədədlər. 2.Natural sıra. 3.Natural ədədlərin onluq say sistemində yazılışı. 4.Onluq say mərtəbə vahidləri. 5.Tam və qalıqlı bölmə. 6.Bölən və bılünən. 7.Ədədlərin bölünmə əlamətləri. 8.Tək və cüt ədədlər. 9.Sadə və mürəkkəb ədədlər. 10.Ədədlərin sadə vuruqlara ayrılması. 11.Ən böyük ortaq bölən (ƏBOB), ən kiçik ortaq bölünən. 12.Natural ədədlər üzərində əməllər.
Adi və onluq kəsrlər 1.Adi kəsr. 2.Adi kəsrin surət və məxrəci. 3.Düzgün və düzgün olmayan kəsrlər. 3.Kəsrin əsas xassəsi. 4. Kəsrlərin ixtisarı. 5. Kəsrlərin müqayisəsi. 6. Üç əsas praktiki məsələ. 7.Qarışıq ədədlər və onlar üzərində əməllər. 8.Onluq kəsrlərin iimumi şəkli. 9.Onluq kəsri adi kəsrə çevirmək. 10.Adi kəsri onluq kəsrə cevirmək. 11.Saf dövri onluq kəsrlər. 12. Qarışıq dövri onluq kəsrlər.

VIII sinif Cəbr [Dərs toplusun al]

İrrasional ifadələr. Köklər üzərində eyni çevirmələr. 1. n-ci dərəcədən kök anlayışı, xassələri; 2.Kvadrat kök və onun xassələri. 3.Köklər ilə bağlı əsas düsturlar. 4.Köklər üzərində eyni çevirmələr.5. məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi. 6.Mürəkkəb kök düsturu.7.Köklərin müqayisəsi.
Xətti və kvadrat tənliklər 1.Xətti tənliklər və onların xassələri. 2.Kvadrat tənliklər. 3.Diskriminant üsulu. 4. Diskriminant şərtləri. 5.Natamam kvadrat tənliklər. 6.Bikvadrat tənliklər. 3. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması.
Rasional və irrasional tənliklər 1.Modul işarəsi daxilində məchulu olan tənliklər. 2.İrrasional tənliklər. 3.Birməchullu tənliyə gətirilən məsələlər (yaş, saat, hərəkət, işçi-hövuz məsələləri).
Xətti və xətti olmayan tənliklər sistemi 1.Xətti tənliklər. 2. Xətti tənliklərin həlli üsulları. 3.Xətti tənliklərin xassələri. 4. Xətti olmayan tənliklər sistemi. 5.Bircins tənliklər sistemi. 6.Simmetrik tənliklər sistemi. 7.Tənlik sistemi qurmaqla məsələ həlli. İkiməchullu xətti tənlik; 2. İkiməchullu xətti tənliklər sistemi, onların eynigüclülüyü; 3. İkiməchullu xətti tənliklər sisteminin həlli üsulları

VI sinif Riyaziyyat [Dərs toplusun al]

Nisbət və tənasüb 1. Nisbatin tərifi. 2.Nisbətlərin xassəsi. 3.Tanasub tərifi. 4.Tənasübün xassələri. 4.Mütənasib bölma. 5.Düz mütənasib kəmiyyətlər. 6.Tənasüb qurmaqla məsələ həlli. 7.Tərs mütənasib asılılıqlar.
Faiz 1.Faizin tərifi. 2.Faizə aid 3 əsas məsələ: Ədədin faizinin tapılması, Faizinə görə ədədin tapılması, Iki ədədin faiz nisbəti. 3. Mürəkkəb faiz düsturu. 4.Kəmiyyətlərin dəyişməsinin faizlə ifadəsi. 5.Faizə aid müxtəlif məsələlər.

IX sinif Cəbr [Dərs toplusun al]

Xətti və xətti olmayan tənliklər sistemi 1.Xətti tənliklər. 2. Xətti tənliklərin həlli üsulları. 3.Xətti tənliklərin xassələri. 4. Xətti olmayan tənliklər sistemi. 5.Bircins tənliklər sistemi. 6.Simmetrik tənliklər sistemi. 7.Tənlik sistemi qurmaqla məsələ həlli. İkiməchullu xətti tənlik; 2. İkiməchullu xətti tənliklər sistemi, onların eynigüclülüyü; 3. İkiməchullu xətti tənliklər sisteminin həlli üsulları
Xətti və kvadrat bərabərsizliklər 1. Ədədi bərabərsizliklər və onların xassələri, ədədi intervallar və aralıqlar, onların növləri; 2.Xətti bərabərsizliklər; 3.Kvadrat bərabərsizliklər. 4.Praktik üsulla işarələrin təyin edilməsi. 5.Xətti bərabərsizliklər sistemi;
Rrasional və irrasional bərabərsizliklər 1.Kəsr-xətti bərabərsizliklər. 2.Rasional bərabərsizliklər;3.Təkrarlanan kökü olan bərabərsizliklər. 4.Modullu bərabərsizliklər. 5.Irrasional bərabərsizliklər; 4. Modul işarəsi daxilində məchulu olan bərabərsizliklər.
Rasional və irrasional tənliklər 1.Modul işarəsi daxilində məchulu olan tənliklər. 2.İrrasional tənliklər. 3.Birməchullu tənliyə gətirilən məsələlər (yaş, saat, hərəkət, işçi-hövuz məsələləri).

VII sinif Cəbr [Dərs toplusun al]

Çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. 1.Müxtəsər vurma düsturları. 2.Çoxhədlilərin vuruqlara ayrılması. 3.Cəbri kəsrlər.
Tam cəbri ifadələr. 1. Ədədi ifadələr, dəyişəni olan ifadələr; 2. Eyniliklər, ifadələrin eyniliklə çevirmələri; 3. Natural üstlü qüvvət və onun xassələri; 4. Tam cəbri ifadələr. 5. Birhədli bə onun standart şəkli; 6. Çoxhədli bə onun standart şəkli; 7. Çoxhədlilər üzərində əməllər;

54 [Dərs toplusun al]

Kimyəvi rabitə Kimyəvi rabitə. Kovalent rabitə. Kovalent rabitənin növləri. σ və π rabitələr. Molekulların fəza quruluşu.Hibridləşmə: sp-hibridləşmə, sp2 –hibridləşmə, sp3-hibridləşmə. İon rabitəsi Metal rabitəsi. Hidrogen rabitəsi. Kimyəvi elementlərin valentliyi. Oksidləşmə dərəcəsi.
© 2008 elit
© 2008 elit - Electronic Interactive Training
Baku, Azerbaijan